HBF mener mange familier opplever strevsomme hverdager problemer gjennom barnas oppvekst til tross for gode intensjoner i regelverk og ordninger. Det er f.eks. en overordnet strategi at barn med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i skolen. Likevel mener HBF at mange barn ikke får reell mulighet til utdanning, fordi de aldri blir tatt på alvor som individer.

Gode intensjoner er ikke nok

Opplæringsloven slår fast at alle har krav på tilpasset opplæring, og skal gis mulighet til å utvikle sine ferdigheter på best mulig måte. Men altfor mange faller utenfor så tidlig som i barnehagealder, og mangel på tilrettelagt undervisning følger dem opp alderstrinnene. Det forventes ofte ikke at de skal bli selvstendige individer, og det stilles for lave krav til annet enn at de skal ha et dagtilbud gjennom oppveksten. Å ikke bli tatt på alvor får også konsekvenser for deltakelse i fritidsaktiviteter og barnas sosiale nettverk og aksept i nærmiljøet.

HBF vil endre holdningene

HBF ser det som en stor samfunnsutfordring å endre folks holdninger til funksjonshemmede; ”folks holdninger skyldes først og fremst lavt kunnskapsnivå, noe som fører til systematisk forskjellsbehandling av barn med funksjonsnedsettelser. Derfor vil vi vise at alle barn er barn uansett funksjonsevne, og at alle barn har krav på å bli tatt på alvor. Barn ser ikke sine egne begrensninger, det er andre som setter begrensningene. Ved å vise barns drømmer om framtida håper vi å treffe nerven hos folk og sette i gang tanker om hvordan vi opptrer i møte med barn som har funksjonsnedsettelser. Alle har lov til å drømme”, sier Hanne Fjerdingby Olsen – Leder i HBF.

HBF lanserer holdningskampanjen før jul.